Uchwała Nr XI/55/03

Rady Gminy Ostróda

z dnia 8 września 2003r.

 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Ostróda.

 

        Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002, Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003, Nr 80, poz.717) uchwala się, co następuje:

 

     § 1. W załączniku Nr 5 do Statutu Gminy Ostróda uchwalonego uchwałą Nr LI/373/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 października 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostróda w tabeli zatytułowanej SOŁECTWO/MIEJSCOWOŚĆ wprowadza się następujące zmiany:

 

1)  po pozycji KĄTNO/KĄTNO, SZKLARNIA dodaje się pozycję KLONOWO/KLONOWO;

 

2)  w pozycji WYGODA/KLONOWO,WÓLKA KLONOWSKA, WYGODA skreśla się wyraz „Klonowo”.

 

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

     § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

 

 

 

data publikacji: 06.02.2004, ostatnia aktualizacja: 06.02.2004, odsłon: 978


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13745602
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości