Uchwała Nr XI/118/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 13 września 2019 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. W uchwale Nr VII/30/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego w § 1 w ust. 2 uchyla się tiret pierwsze.
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 18.09.2019
Osoba przekazująca: Ewelina Ignaczewska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 18.09.2019, ostatnia aktualizacja: 18.09.2019, odsłon: 397


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14565824
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości