Warmi.99.43.838

UCHWAŁA Nr XI/112/99

Rady Gminy w Ostródzie
z dnia 27 maja 1999r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej w Starych Jabłonkach.
(Olsztyn, dnia 8 lipca 1999 r.)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jednolity Dz. U. z 1999 r., Nr 15, poz. 139) w związku z art. 18 ust. 2, pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r., Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) - RADA GMINY w Ostródzie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej w Starych Jabłonkach.

§ 2. Plan stanowi zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda zatwierdzonego uchwałą Nr XX/109/91 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 5 grudnia 1991 r. i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Olsztyńskiego Nr 27 z dnia 31 grudnia 1991 r., poz. 334 wraz z późniejszymi zmianami ).

Plan składa się z następujących elementów :

 1. ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały,
 2. rysunku planu w skali 1: 1.000 stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
 3. rysunku - schematu powiązań komunikacyjnych w skali 1: 5.000 stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
 4. szczegółowych zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania działek, stanowiących załącznik nr 3 niniejszej uchwały.

Dokumentacja planu składa się z następujących elementów :

 1. infrastruktura techniczna - plansza w skali 1:1.000 i części opisowej
  - są postulatem i mogą podlegać zmianom w projektach technicznych pod warunkiem nie pogorszenia wartości użytkowych, estetycznych i wpływu na środowisko przyrodnicze,
 2. opisu zmiany planu,
 3. prognozy wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze.

§ 3. Obszar objęty planem stanowią tereny w granicach opracowania zgodnie z rysunkiem planu ( zał. nr 1 ).

§ 4. Tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwalone przez Radę Gminy w Ostródzie uchwałą Nr XX/109/91 z dnia 5 grudnia 1991 r. ( Dz. Urz. Woj. Olszt. Nr 27 z dnia 31 grudnia 1991 r., z późn. zm.) odnoszące się do terenu objętego niniejszą zmianą planu.

§ 5. Na całym obszarze objętym zmianą planu ustala się :

 1. W rozwiązaniach komunikacji jako obowiązujące :
 1. klasyfikacja układu drogowego,
 2. szerokość w liniach rozgraniczających,
 3. powiązania w układzie przestrzennym,
 4. przebieg ciągów pieszych.
 1. Nakaz podłączenia wszystkich obiektów lokalizowanych na terenie opracowania do sieci kanalizacyjnej z odprowadzeniem ścieków do kolektora sanitarnego Stare Jabłonki - Ostróda.
 2. Nakaz podłączenia wszystkich obiektów do systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
 3. Zasilenie obiektów w energię elektryczną - kablem doziemnym.

§ 6. 1. Elementy oznaczone na rysunku planu jako obowiązujące mogą być zmienione jedynie w trybie wprowadzenia zmian do planów miejscowych, wynikających z odpowiednich przepisów.

 1. Elementy oznaczone na rysunku planu jako postulowane mogą być zmienione w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w ramach określonych niniejszym planem.

§ 7. Wyznacza się tereny oznaczone kolejnymi symbolami na rysunku planu ( zał. nr 1 do niniejszej uchwały ) o funkcji i ustaleniach jak niżej

 1. Tereny oznaczone symbolami 1ML, 2ML, 3ML, 4ML i 5ML podstawowe przeznaczenie pod zabudowę letniskową.
 2. Tereny oznaczone symbolami : 1KL15, 2KL12, 3KL12, 4KD10, 5KD10, 6KD10, 7KD10, 8KD10 i 9KD10 - przeznaczenie pod ulice lokalne i dojazdowe oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających ulic dla prowadzenia ciągów uzbrojenia technicznego w granicach planu w zakresie : wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyki oraz gazownictwa. W / wym. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej winny być przyłączone do systemów uzbrojenia technicznego w Starych Jabłonkach.
  Projektowane rzędne ulic nie powinny przekraczać + 30 cm istniejącego poziomu terenu. Uzasadnieniem większych zmian ukształtowania terenu mogą być tylko potrzeby rozwiązania kanalizacji deszczowej i sanitarnej
 3. Teren oznaczony symbolem :
  1 KP - przeznaczenie pod ciąg pieszy.

§ 8. Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla terenów oznaczonych symbolami 2ML, 3ML, 4ML i 5ML w wysokości 30% ( trzydzieści procent), dla pozostałych terenów objętych niniejszym planem stawka procentowa wynosi 0% (zero procent).

§ 9. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej w Starych Jabłonkach wraz z dokumentacją planu przechowywany będzie w Urzędzie Gminy w Ostródzie.

 1. Zainteresowani mają prawo wglądu do zmiany planu oraz zasięgnięcia informacji.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Ostródzie.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

ZAŁĄCZNIK Nr 1
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY LETNISKOWEJ W STARYCH JABŁONKACH
(grafikę pominięto)
ZAŁĄCZNIK Nr 2
SCHEMAT POWIĄZAŃ KOMUNIKACYJNYCH STARE JABŁONKI
(grafikę pominięto)
ZAŁĄCZNIK Nr 3
SZCZEGÓŁOWE ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZABUDOWY LETNISKOWEJ W STARYCH JABŁONKACH GMINA OSTRÓDA

Niniejsze zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu obowiązują łącznie z pozostałymi elementami planu.

I. Zabudowa letniskowa

 1. Dla zabudowy letniskowej obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy od strony ulic podane na rysunku planu.
 2. Wysokość domków letniskowych nie może przekraczać 1 1/2 kondygnacji nadziemnych (parter + poddasze użytkowe). Nachylenie połaci dachowych nie powinno przekraczać kąta 50°.
  i estetyczne między innymi :
  - dachówkę ceramiczną lub
  - dachówkę blaszaną
  - blachą fałdową
  - gontem bitumicznym
  Zaleca się kolory czerwieni i brązu.
 3. Ogrodzenie od strony ulic nie powinno przekraczać wysokość 1,20 m.
  Projekt architektoniczno-budowlany należy opracować łącznie z projektem zagospodarowania działki. 

 

data publikacji: 11.01.2004, ostatnia aktualizacja: 11.01.2004, odsłon: 4 179


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13725458
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości