Uchwała  Nr X/98/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 26 sierpnia 2019 r.
 
w sprawie przejęcia przez Gminę Ostróda zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda do placówek edukacyjnych w Olsztynie
 
     Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Gmina Ostróda przejmuje w roku szkolnym 2019/2020 zadanie polegające na zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda do placówek edukacyjnych w Olsztynie.
 
     § 2. Realizacja zadania odbywać się będzie na zasadach ustalonych w zawartym porozumieniu.
 
     § 3. Upoważnia się Wójta Gminy Ostróda do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 2.
 
     § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 29.08.2019
Osoba przekazująca: Elżbieta Koziej

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 29.08.2019, ostatnia aktualizacja: 29.08.2019, odsłon: 284


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13307063
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości