Uchwała Nr X/69/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 26 września 2007r.

 

zmieniająca uchwały w sprawie uchwalenia programów gospodarczych

 

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Gminy, uchwala co następuje:

 

      § 1. 1. W uchwale Nr LXI/244/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 października 2006r. zmieniającej uchwały w sprawie uchwalenia programów gospodarczych załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

      2. W uchwale LIX/235/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 7 września 2006r. zmieniającej uchwały w sprawie uchwalenia programów gospodarczych załącznik Nr 1 i 2 otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały X/69/07 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 września 2007r.

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI KRAPLEWO - wielkość pliku 1,44 mb

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały X/69/07 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 września 2007r.

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI SAMBOROWO - wielkość pliku 7,70 mb

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały X/69/07 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 września 2007r.

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI GRABINEK - wielkość pliku 5,70 mb

 

Sporządził/a: Marta Romanowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.11.2007, ostatnia aktualizacja: 07.11.2007, odsłon: 373

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7972623
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved