UCHWAŁA Nr X/48/03

Rady Gminy w Ostródzie

z dnia 24 czerwca 2003 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Samborowo

 

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

         

      § 1. Nadaje się następującą nazwę ulicy w miejscowości Samborowo:

 

Piaskowa - od ulicy Szkolnej przez osiedle mieszkaniowe

                                                         

      § 2. Położenie ulicy, przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

 

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia z ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie miejscowości Samborowo.

                        

                                                

 ZAŁĄCZNIK Nr 1

 

Mapa

(grafikę pominięto)

 

data publikacji: 06.02.2004, ostatnia aktualizacja: 06.02.2004, odsłon: 897


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13722870
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości