Uchwała Nr X/47/03

Rady Gminy w Ostródzie

z dnia 24 czerwca 2003 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Jabłonki

 

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

         

      § 1. Nadaje się następującą nazwę ulicy w miejscowości Stare Jabłonki:

 

Radosna - od ul. Olsztyńskiej w kierunku torów kolejowych.

                                                      

      § 2. Położenie ulicy przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

 

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie miejscowości Stare Jabłonki.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

 

Mapa

(grafikę pominięto)

 

data publikacji: 06.02.2004, ostatnia aktualizacja: 06.02.2004, odsłon: 940


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13745248
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości