Uchwała Nr X/106/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 26 sierpnia 2019 r.
 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 227, art. 229 pkt 3, art. 238, art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda, po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda, uchwala, co następuje:
 
     § 1. Uznaje się skargę Pani A. z dnia 22 lipca 2019 r. na działalność Wójta Gminy Ostróda za bezzasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
     § 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda do powiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
 
Załącznik
do uchwały Nr X/106 /2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 26 sierpnia 2019 r.
 
Pismem (e-mail) z dnia 22 lipca 2019 r. Pani A. wniosła skargę na działalność Wójt Gminy Ostróda w sprawie zawierania od 01.01.2018 r. umów na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego (poniżej progu zamówień publicznych 30 000 Euro) bez ogłoszeń na stronach BIP zmniejszając przez to możliwy krąg wykonawców.
 
Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm., zwanej dalej Kpa) organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest Rada Gminy Ostróda.
 
Rada Gminy Ostróda, po rozpatrzeniu złożonej skargi i zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg Wniosków i Petycji, stosownie do § 146 ust. 3 Statutu Gminy Ostróda, na podstawie całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych stwierdza, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie.
 
Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869) wydatki publiczne powinny być dokonywane:
1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 
Zasady te realizuje obowiązujący w Urzędzie Gminy Ostróda regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (wprowadzony zarządzeniem Nr 138/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 17 października 2016 r.) Regulamin w zależności od wartości szacunkowej zamówienia przewiduje różne tryby postępowania, tj.: dla zamówień o wartości do 3 000 euro – tzw. rozeznanie rynku; dla zamówień o wartości powyżej 3 000 do 30 000 euro – zapytania ofertowe. Przyjęte w regulaminie rozwiązania są, w ocenie Rady, wystarczające dla zapewnienia przejrzystości i konkurencyjności postępowań o udzielenie zamówień publicznych, które ustawodawca wyłączył spod reżimu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.). Jednocześnie służą sprawnemu udzielaniu zamówień, co jest niezbędne dla prawidłowego wykonywania zadań publicznych. Wymaga zaznaczenia, że żaden przepis prawa nie wymaga upublicznienia zapytań, ogłoszeń przy tego rodzaju zamówieniach w Biuletynie Informacji Publicznej, co powoduje, że wniesiona skarga jest w całości bezzasadna.
 
Pouczenie:
Zgodnie z art. 239 § 1 Kpa, w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

 

Data przekazania do publikacji: 27.08.2019
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Grzegorz Kastrau
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 27.08.2019, ostatnia aktualizacja: 27.08.2019, odsłon: 315


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13318447
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości