Uchwała Nr X/102/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 26 sierpnia 2019 r.
 
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników oraz udzielenia upoważnienia
 
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 162 § 9, art. 163 § 2 w związku z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
    § 1. W celu przedstawienia Radzie Gminy Ostróda opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników na kadencję 2020—2024 powołuje się zespół w składzie następującym:
 
  1) Witold Bojar – Przewodniczący,
 
  2) Anna Lewandowska – Sekretarz,
 
  3) Barbara Stabińska – Członek,
 
  4) Jarosław Pawszyk– Członek.
 
    § 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda do wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie w celu zasięgnięcia opinii o kandydatach na ławników zgłoszonych w wyborach na kadencję 2020 – 2024, w trybie art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
 
    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 28.08.2019
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 28.08.2019, ostatnia aktualizacja: 28.08.2019, odsłon: 240


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13306894
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości