Uchwała Nr VIII/73/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 31 maja 2019 r.
 
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko – Mazurskiego
 
    Na podstawie art. 98 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w zw. z art. 3 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
    § 1. Postanawia się wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r., znak: PN.4131.225.2019, doręczone w dniu 6 maja 2019 r., stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/60/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony w części dotyczącej: §2 w zakresie sformułowania „na podstawie zarządzenia Wójta Gminy”, §3 w zakresie sformułowania „na podstawie zarządzenia Wójta Gminy”, §4 w zakresie sformułowania „na podstawie zarządzenia Wójta Gminy” oraz § 5 ust. 2 przedmiotowej uchwały.
 
    § 2. Upoważnia się Wójta Gminy Ostróda do sporządzenia i wniesienia skargi, podejmowania wszystkich czynności w toku postępowania i reprezentowania Gminy w tej sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie oraz ustanawiania pełnomocników procesowych.
 
    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 03.06.2019
Osoba przekazująca: Magdalena Czerwonka

Sporządził/a: Magdalena Czerwonka
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 03.06.2019, ostatnia aktualizacja: 03.06.2019, odsłon: 291


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13318423
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości