Uchwała Nr VIII/54 /07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 14 czerwca 2007 r.

 

w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Samborowo

 

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm. Dz.U. z 2002r. nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, Dz.U.z 2003r. Nr 80, poz 717, Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz.1441, Dz.U.z 2006r. Nr 17, poz. 128) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

      § 1. Nadaje się następujące nazwy ulicom w miejscowości Samborowo:

 

   ŚWIERKOWA

 

   SPORTOWA

 

   SOSNOWA

 

   JODŁOWA

 

   MODRZEWIOWA

 

      § 2. Położenie ulic przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

 

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia z ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie miejscowości Samborowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.06.2007, ostatnia aktualizacja: 26.06.2007, odsłon: 763

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7972742
odsłon strony

Aktualnie mamy
43 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved