Uchwała Nr VIII/45/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 14 czerwca 2007r

 

zmieniająca uchwałę w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie.

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z póżn.zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. W uchwale Nr VII/38/07 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

   „ 1. Spłata kredytu nastąpi w okresach kwartalnych od roku 2008:

 

   - 2008r - 880,- zł.

 

   - 2009r - 200.000,- zł.

 

   - 2010r - 175.000,- zł.

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.06.2007, ostatnia aktualizacja: 26.06.2007, odsłon: 385

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7972948
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved