Warmi.99.12.86

UCHWAŁA Nr VII/69/99

Rady Gminy w Ostródzie
z dnia 3 lutego 1999r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Ostróda w miejscowości Górka dotycząca zakładu produkcyjnego artykułów spożywczych o charakterze nieuciążliwym.
(Olsztyn, dnia 10 marca 1999 r.)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 13 z 1996 r. poz. 74 z późn. zm./ RADA GMINY w Ostródzie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Ostróda w miejscowości Górka dotyczącą zakładu produkcyjnego artykułów spożywczych o charakterze nieuciążliwym.

  1. Zmiana planu składa się z następujących elementów:
  1. ustaleń zmiany planu stanowiących treść niniejszej uchwały.
  2. rysunku zmiany planu w skali 1:1000 stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Ujęte w ustaleniach planu określenia i symbole oznaczają:

  1. "Rysunek zmiany planu" - rysunek na mapie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały w skali 1:1000.
  2. "Zakład produkcyjny artykułów spożywczych o charakterze nieuciążliwym" oznaczony symbolem "P" jest to zakład nie zaliczany do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska /wg rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji /Dz. U. Nr 93, poz. 589/.
USTALA SIĘ NASTĘPUJĄCE WARUNKI I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW:

P - Teren projektowanego zakładu produkcyjnego artykułów spożywczych charakterze nieuciążliwym.

RP - Teren rolny położony w strefie ochronnej od gazociągu wysokiego ciśnienia bez prawa zabudowy. Na etapie inwestycji dopuszcza się zmianę użytkowania terenu pod warunkiem uzyskania zgody Zakładu Gazowniczego.

D - Ulica dojazdowa klasy "D" projektowana przebiegająca częściowo po śladzie istniejącej drogi gruntowej. Szerokość w liniach rozgraniczających min. 12 m, szerokość jezdni 6,0 m.

EE - Stacja transformatorowa, kontenerowa 15/04 kV z transformatorem o mocy 400 KVA - projektowana.

Zasady uzbrojenia w infrastrukturę techniczną

Zaopatrzenie w wodę

Zaopatrzenie w wodę projektowanej sieci wodociągowej wsi Górka obsługującej ww. miejscowość. Do czasu realizacji ww. sieci dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z projektowanego indywidualnie ujęcia wody o wydajności Q 22,5 m3/h. Projektowaną sieć wodociągową na terenie zakładu zaopatrzyć w hydrant p.poż.

Gospodarka ściekowa

Odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych i poprodukcyjnych do projektowanej kanalizacji zbiorczej wsi Górka i następnie do systemu miejskiego Ostródy.

Elektroenergetyka

Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV Ostróda - Mostkowo poprzez zaprojektowaną stację transformatorową 15/04/0231 kV zlokalizowaną na terenie zakładu zgodnie z wstępnym zapewnieniem dostawy energii wydanym przez Zakład Energetyczny S.A. w Olsztynie.

W opracowaniu planu zagospodarowania terenu Zakładu uwzględnić przebudowę ww. linii kolidującej z projektowanym zainwestowaniem.

Przewidywana moc zapotrzebowania wynosi około 300 KW.

Zaopatrzenie w gaz.

Zaopatrzenie w gaz Zakładu przewiduje się z sieci gazowej średniego ciśnienia przebiegającego przez wieś Górka,

Telekomunikacja.

Obsługa telekomunikacyjna zgodnie z warunkami uzyskanymi na etapie projektowania inwestycji.

§ 3. Stawki procentowe służące naliczaniu opłaty o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89 89 z 1994 r. poz. 415 z późniejszymi zmianami) zostaje ustalone dla terenów ujętych w § 3 Uchwały w następującej wysokości:

Symbol terenuna rysunku planuWysokość procentowa stawki
P30%
RP0%
D0%

§ 4. Realizacja zabudowy warunkowana jest uzbrojeniem terenu przez inwestora w następujące urządzenia infrastruktury technicznej: sieć wodociągową, sieć elektroenergetyczną, kanalizację sanitarną z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Ostródzie.

§ 5. Tracą moc ustalenia i rysunek zawarte w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda zatwierdzone uchwałą Nr XX/109/91 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 5 grudnia 1991 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Olsztyńskiego Nr 27 z dnia 31 grudnia 1991 r., poz. 334 z późn. zm. obejmujące tereny pokazane na rysunku zmiany planu w skali 1:1000 w granicach opracowania.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Ostródzie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

ZAŁĄCZNIK
(grafika - pominięto) 

 

data publikacji: 11.01.2004, ostatnia aktualizacja: 11.01.2004, odsłon: 2 754


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13723748
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości