Uchwała Nr VII/68/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
 
w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
 
 
    Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
    § 1. Gmina Ostróda przyjmuje prowadzenie w 2019 r. spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania cmentarza ofiar cywilnych z okresu II wojny światowej w Zawadach Małych.
 
    § 2. Szczegółowe zasady przyjęcia utrzymania cmentarza ofiar cywilnych z okresu II wojny światowej w Zawadach Małych określi  zawarte porozumienie.
 
    § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
    § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 06.05.2019
Osoba przekazująca: Karol Hładyszewski

Sporządził/a: Karol Hładyszewski
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 06.05.2019, ostatnia aktualizacja: 06.05.2019, odsłon: 370


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14565844
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości