Warmi.99.12.84

UCHWAŁA Nr VII/67/99

Rady Gminy w Ostródzie
z dnia 3 lutego 1999r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy jednorodzinnej, letniskowej i usługowej w Starych Jabłonkach, gmina Ostróda.
(Olsztyn, dnia 10 marca 1999 r.)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2, pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. Nr 13 z 1996 r. poz. 74 z późn. zm.) - RADA GMINY w Ostródzie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy jednorodzinnej, letniskowej i usługowej, który w granicach terenu objętego opracowaniem stanowi zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Ostródzie z dnia 5 grudnia 1991 r. Nr XX/109/91 i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Olsztyńskiego Nr 27 z dnia 31 grudnia 1991 r., poz 334 wraz z późn. zm. (uchwała Rady Gminy w Ostródzie Nr XLIV/222/94 z dnia 20 maja 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa Olsztyńskiego Nr 15 z dnia 22 czerwca 1994 r., poz. 142).

 1. Plan składa się z następujących elementów
 1. ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały,
 2. rysunku planu w skali 1:1000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
 3. szczegółowych zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 1. Dokumentacja planu składa się z następujących elementów:
 1. infrastruktura techniczna - na rysunku planu w skali 1:1000 i części opisowe - są postulatem i mogą podlegać zmianom w projektach technicznych pod warunkiem nie pogarszania wartości użytkowych, estetycznych i wpływu na środowisko przyrodnicze,
 2. opis planu
 3. prognoza wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze.

§ 2. Obszar objęty planem stanowią tereny w granicach opracowania zgodnie z rysunkiem planu (zał. Nr 1).

§ 3. Na obszarze objętym niniejszym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda określone w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 4. Na całym obszarze objętym planem ustala się:

 1. W rozwiązaniach komunikacji jako obowiązujące:
 1. klasyfikacja układu drogowego,
 2. szerokość w liniach rozgraniczających,
 3. powiązania w układzie przestrzennym.
 1. Nakaz podłączenia wszystkich obiektów lokalizowanych na terenie opracowania do projektowanej sieci kanalizacyjnej poprzez podłączenie do systemu kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni w Starych Jabłonkach.
 2. Nakaz podłączenia wszystkich obiektów do systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
 3. Rysunek planu stanowiący załącznik do uchwały obowiązuje w zakresie:
 1. granicy opracowania,
 2. linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach oznaczonych odpowiednimi symbolami,
 3. minimalnej odległości linii zabudowy od dróg i ulic,
 4. funkcji i parametrów ulic,
 5. zasad gospodarki wodno-ściekowej.

§ 5. Wyznacza się tereny oznaczone kolejnymi symbolami na rysunku zmiany planu (zał. nr 1 do niniejszej uchwały) o funkcji i ustaleniach jak niżej:

 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1MN - przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
 2. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami. 1ML, 2ML, - przeznaczenie pod zabudowę letniskową.
 3. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1UGH i 2UGH - przeznaczenie pod usługi gastronomiczno-handlowe lub inne nie powodujące ustanawiania strefy uciążliwości.
 4. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 1KD10 - przeznaczenie pod ulice dojazdowe oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających ulic w zakresie: wody, kanalizacji sanitarnej oraz elektroenergetyki.

§ 6. Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla następujących terenów.

Lp.Oznaczenia przeznaczeniaterenu w rysunku planuWysokość procentowa stawki
1.1 MN0%
2.1 ML, 2 ML15%
2.1 UGH, 2 UGH15%
2.Pozostałe tereny0%

§ 7. Realizacja zabudowy warunkowana jest uzbrojeniem terenu przez inwestora w następujące urządzenia infrastruktury technicznej: sieć wodociągową, kablową sieć elektroenergetyczną, kanalizację sanitarną z odprowadzeniem ścieków do kolektora Stare Jabłonki - Ostróda.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Ostródzie.

§ 9. Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 10. 1. Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy jednorodzinnej, letniskowej i usługowej w starych Jabłonkach wraz z dokumentacją planu przechowywany będzie w Urzędzie Gminy w Ostródzie.

 1. Zainteresowani mają prawo wglądu do planu oraz zasięgnięcia informacji.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

ZAŁĄCZNIK Nr 1
(grafika - pominięto)
ZAŁĄCZNIK Nr 2
SZCZEGÓŁOWE ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Niniejsze zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu obowiązują łącznie z pozostałymi elementami planu.

I. ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA
 1. Adaptuje się istniejącą zabudowę jednorodzinną. Dom na działce południowo-zachodniej terenu oznaczony 1MN może być rozbudowany.
II. ZABUDOWA LETNISKOWA
 1. Adaptuje się istniejącą zabudowę letniskową pod warunkiem dostosowania wyglądu architektonicznego do charakteru domów projektowanych na nowych działkach.
 2. Dla zabudowy obowiązują minimalne nieprzekraczalne linie zabudowy od strony drogi wojewódzkiej (KL 20) i od strony ulicy dojazdowej (1KD10) podane na rysunku planu.
 3. Wysokość domów nie może przekraczać jednej kondygnacji z poddaszem użytkowym. Poziom posadowienia o podłogi parteru nie powinien przekraczać 45 cm wysokości, licząc od największego wyniesienia przylegającego terenu.
 4. Architektura domków winna nawiązywać do cech architektury regionalnej. Nachylenie połaci dachowych nie powinno przekraczać 45° z pokryciem dachówką lub materiałem ją imitującym.
III. ZABUDOWA USŁUGOWA
 1. Istniejący pawilon gastronomiczny adaptuje się bez zmian.
  W przypadku budowy lub rozbudowy nową kubaturę należy lokalizować po stronie północno-wschodniej istniejącego obiektu.
 2. Projektowany pawilon usługowy może posiadać funkcję gastronomiczną, handlową lub inną nieuciążliwą. Zasady rozwiązań architektonicznych, oraz ilość kondygnacji - tak jak dla domków letniskowych.
IV. UKŁAD KOMUNIKACYJNY

Opracowywany teren przylega do drogi wojewódzkiej Nr 26702. Minimalna nieprzekraczalna linia projektowanej zabudowy od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej w terenie zabudowanym wynosi 8 m, w planie odległość tą przyjęto na 12 m.

Parkowanie i podjazd do pawilonów usługowych obowiązuje od strony drogi dojazdowej. W granicach opracowania planu projektuje się drogę dojazdową 1KD10 (1x5) obsługującą istniejące i projektowane działki.

V. WODOCIĄG
 1. Zaopatrzenie w wodę przewiduje się z projektowanej sieci wodociągowej f 90 PCV, na której należy zainstalować hydrant p.poż. f 80.
  Istniejąca sieć wodociągowa f 40 będzie niewystarczająca dla zaopatrzenia projektowanej i adaptowanej zabudowy mieszkalnej, usługowej i letniskowej.
  Po zrealizowaniu nowej sieci f 90 istniejąca sieć f 40 powinna ulec likwidacji.
VI. KANALIZACJA SANITARNA
 1. W celu odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych z terenu opracowania przewiduje się wykonanie kanalizacji sanitarnej zbiorczej pozwalającej włączenie zabudowy istniejącej i projektowanej do istniejącej kanalizacji f 200.
VII. WODY OPADOWE

Na terenie opracowania nie przewiduje się kanalizacji burzowej, a jedynie spływ powierzchniowy wód opadowych.

VIII. ELEKTROENERGETYKA

Zasilanie w energię elektryczną przewiduje się z istniejącej słupowej stacji transformatorowej linii kablową nn. Pomiar energii dla wszystkich "obiektów" przewiduje się centralny zainstalowany w głównym budynku mieszkalnym. Rozprowadzenie energii do domków letniskowych oraz budynków gastronomicznych będzie wykonane przez budowę sieci kablowej nn z szafkami kablowymi. 

 

 

data publikacji: 11.01.2004, ostatnia aktualizacja: 11.01.2004, odsłon: 2 781


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13714925
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości