Uchwała Nr VII/66/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Ostróda.
 
     Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r, poz. 506) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn.zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Udziela się z budżetu Gminy Ostróda pomocy finansowej Gminie Miejskiej Ostróda z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Podniesienie jakości przybrzeżnej infrastruktury rekreacyjnej w Ostródzie”.
 
     § 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ostróda na rok 2019 w wysokości 2.000,00 zł. słownie: dwa tysiące złotych brutto.
 
     § 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Ostróda a Gmina Miejską Ostróda.
 
     § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 06.05.2019
Osoba przekazująca: Zbigniew Tomczyk

Sporządził/a: Zbigniew Tomczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 06.05.2019, ostatnia aktualizacja: 06.05.2019, odsłon: 315


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13318253
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości