Uchwała Nr VII/39/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 25 kwietnia 2007r

 

w sprawie: Zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

 

      Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z póżn.zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1.1. Zaciąga się pożyczkę ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 200.000,- zł., słownie złotych: Dwieście tysięcy, na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2007 rok,

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. “ Wykonanie dokumentacji technicznej w ramach realizacji programu inwestycyjnego gospodarki wodno-ściekowej gminy Ostróda / Wysoka Wieś, Górka, Worniny, Lipowiec, Lichtajny, Ornowo, Mała Ruś, Ostrowin/.”

 

      2. Pożyczka w kwocie 200.000,- zł. zostanie przelana na rachunek podstawowy gminy w Banku Pocztowym O/Olsztyn na konto nr 32 13201104 31325961 2000 0001 w terminach:

 

- do dnia 31 sierpnia 2007 roku - 60.656,- zł,

 

- do dnia 30 września 2007 roku - 139.344,- zł

 

      § 2.1. Spłata pożyczki nastąpi w ratach kwartalnych - w 2009r - 10.000,- zł, w 2010r - 40.000,- zł, w 2011r - 150.000,- zł.

 

      2. Oprocentowanie kredytu zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

      § 3.1. Źródłem dochodu, z którego będzie następowała spłata kredytu będą wpływy z podatku od nieruchomości.

 

      2. Formą zabezpieczenia spłaty kredytu i odsetek będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

      § 4. Zadanie inwestycyjne, dla którego Rada Gminy podejmuje uchwałę o zaciągnięciu pożyczki jest zapisane w budżecie gminy na 2007 rok określone załącznikiem Nr 4 do uchwały Nr VII/37/07 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 kwietnia 2007r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok.

 

      § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

      § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 21.05.2007, ostatnia aktualizacja: 21.05.2007, odsłon: 378

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7972672
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved