Uchwała Nr VII/38/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 25 kwietnia 2007r.

 

w sprawie: Zaciągnięcia długoterminowego kredytu ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie

 

      Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z póżn.zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1.1. Zaciąga się kredyt ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w kwocie 375.880,- zł., słownie złotych: Trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych, na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2007 rok, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania dokumentacji projektowej na zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej i sieci wodociągowej (rozbudowa, przebudowa) w miejscowościach: Kraplewo, Brzydowo, Smykowo, Smykówko, Ryńskie, Rudno, Zajączki, Pietrzwałd, Naprom, Lipowo, Balcyny, Reszki, Turznica, Wirwajdy, Samborowo /kurniki/, Zabłocie, Stary Las.”

 

      2. Kredyt w kwocie 375.880,- zł. zostanie przelany na rachunek podstawowy Gminy w Banku Pocztowym O/Olsztyn na konto nr 32 13201104 31325961 2000 0001 w następujących terminach:

 

   - od dnia 01.06.2007r - 65.573,77 zł;

 

   - od dnia 01.08.2007r - 82.544,26 zł;

 

   - od dnia 01.10.2007 - 227.761,97 zł.

 

      § 2.1. Spłata kredytu nastąpi w latach:

 

   - w 2009r - styczeń -50.000,- zł, wrzesień- 150.000,-zł,

 

   - w 2010r - maj - 75.880,- zł, wrzesień - 125.000,- zł.

 

      2. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na 0,5 (słownie: pół) stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym.

 

      § 3.1. Źródłem dochodu, z którego będzie następowała spłata kredytu będą dochody własne - wpływy z podatku od nieruchomości.

 

      2. Formą zabezpieczenia spłaty kredytu i odsetek będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

      § 4. Zadanie inwestycyjne, dla którego Rada Gminy podejmuje uchwałę o zaciągnięciu kredytu jest zapisane w budżecie gminy na 2007 rok określone załącznikiem Nr 4 do uchwały Nr VII/37/07 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok.

     

      § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

      § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 21.05.2007, ostatnia aktualizacja: 21.05.2007, odsłon: 412

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8133607
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved