Uchwała Nr VI/61/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 22 marca 2019 r.
 
w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej
 
    Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
    § 1. Gmina Ostróda przyjmuje prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej, polegających na gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa w zakresie obejmującym lokal mieszkalny nr 1, położony w budynku nr 2 Zabłocie, usytuowany na działce nr ew. 675 o powierzchni 0,3825 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa w udziale 330/1000 części.
 
    § 2. Szczegółowe zasady i zakres wykonania zadania, o którym mowa w § 1 określi zawarte porozumienie.
 
    § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
    § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 29.03.2019
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Katarzyna Borowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 29.03.2019, ostatnia aktualizacja: 29.03.2019, odsłon: 410


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14565879
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości