Uchwała Nr VI/58/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 22 marca 2019 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
 
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 84 ust. 3 pkt 1, art. 84 ust. 3 pkt 2 i pkt 3 w związku z art. 83 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
    §1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od opłat rocznych ustalonych za oddanie w trwały zarząd na działalność statutową:
 
    1) Zakładowi Obsługi Komunalnej w Ostródzie części zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 8 miasta Ostróda przy ul. 11 Listopada 39 oznaczonej jako dz. ew. Nr 6;
 
    2) Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ostródzie:
 
  a) części zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 8 miasta Ostróda przy ul. 11 Listopada 39 oznaczonej jako dz. ew. Nr 6,
 
  b) nieruchomości położonej w obrębie 8 miasta Ostróda przy ul. 11 Listopada 39 oznaczonej jako dz. ew. Nr 5/1 oraz dz. ew. Nr 7/1.
 
    §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
    §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 26.03.2019
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 26.03.2019, ostatnia aktualizacja: 26.03.2019, odsłon: 382


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13318420
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości