Uchwała Nr VI/51/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 22 marca 2019 r.
 
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na uchwałę Nr XXXIX/317/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gm. Ostróda
 
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w zw. z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
    § 1. 1. Przekazuje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na uchwałę Nr XXXIX/317/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gm. Ostróda wraz z aktami sprawy oraz odpowiedzią na skargę.
 
    2. Upoważnia się Wójta Gminy Ostróda do udzielenia odpowiedzi na skargę.
 
    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 27.03.2019
Osoba przekazująca: Ewelina Ignaczewska

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 27.03.2019, ostatnia aktualizacja: 27.03.2019, odsłon: 326


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13307546
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości