Uchwała Nr VI/34/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 23 marca 2007r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diety przysługującej Sołtysowi za udział w pracach Rady Gminy.

 

      Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. W uchwale nr V/22/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diety przysługującej Sołtysowi za udział w pracach Rady Gminy wprowadza się następujące zmiany:

 

1/ § 2 ustęp1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się za udział w posiedzeniach wymienionych w § 1 dietę w wysokości 135,- zł”.

 

2/ § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Sołtys pełniący jednocześnie funkcję radnego otrzymuje tylko i wyłącznie zryczałtowaną dietę miesięczną przysługującą radnemu za udział w posiedzeniach Rady i Komisji określoną w odrębnej uchwale”.

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2007r.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.03.2007, ostatnia aktualizacja: 27.03.2007, odsłon: 483

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8133636
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved