Uchwała Nr VI/33/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 23 marca 2007r.

 

w sprawie otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnemu za udział w posiedzeniach Rady i Komisji oraz w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnemu.

 

      Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 z późno zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. Radnym Rady Gminy przysługuje dieta zryczałtowana stanowiąca łączną rekompensatę za ponoszone w wyniku działalności koszty i utracone dochody.

 

      § 2.1. Uchwala się następujące wysokości zryczałtowanych diet miesięcznych w procentach, których podstawę stanowi minimalne wynagrodzenie za pracę:

 

1/ Przewodniczący Rady. - 180% = 1685 zł.

 

2/ Wiceprzewodniczący Rady i Przewodniczący Komisji. - 100% = 936 zł.

 

3/ Radny. - 75% = 702 zł.

 

      2. Jeżeli przy wyliczonej kwocie diety wystąpi mniej niż 50 groszy - pomija się je, natomiast jeżeli wystąpi 50 groszy i więcej - kwotę diety zaokrągla się do pełnych złotych.

 

      § 3.1. Diety przysługujące radnym wymienionym w § 2 przysługują za pracę w co najmniej jednej komisji.

 

      2. Za każdą nieobecność na posiedzeniu sesji i komisji niezależnie od przyczyn, będzie dokonane potrącenie w wysokości 10% ustalonych w § 2 ust 1 kwot diet.

 

      3. W przypadku rozpoczęcia, zakończenia kadencji, objęcia lub wygaśnięcia mandatu w trakcie miesiąca, radnemu przysługuje dieta obliczona proporcjonalnie do czasu sprawowania mandatu.

 

      § 4. Miesięczna dieta nie jest wypłacana osobom wymienionym w § 2 w przypadku, gdy w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym naliczenie i wypłatę diety nie brały one udziału w zwołanych posiedzeniach Komisji lub Sesji Rady Gminy.

 

      § 5. Podstawę do wypłacenia diety stanowią podpisy radnego na listach obecności zwołanych komisji i Sesji Rady.

 

      § 6.1. Radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800, z późno zm.).

 

      2. Wysokość stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdów nie będących własnością pracodawcy,  użytych przez radnego do odbycia podróży służbowej na obszarze kraju reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z późn. zm.).

 

      § 7. Traci moc uchwała Nr II/7/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diety przysługujących radnemu za udział w posiedzeniach Rady i Komisji oraz w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnemu.

 

      § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2007r.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.03.2007, ostatnia aktualizacja: 14.02.2008, odsłon: 494

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8133567
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved