Uchwała Nr VI/32/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 23 marca 2007r.

 

w sprawie ustalenia czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wykonywanych przez Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda w stosunku do Wójta Gminy Ostróda

 

      Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1.1. Ustala się, że wszystkich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Ostróda z wyłączeniem prawa do ustalenia i zmiany jego wynagrodzenia dokonuje Przewodniczący Rady Gminy.

 

      2. Czynności o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

1/ przyznawanie odpraw i świadczeń socjalnych,

 

2/ udzielanie urlopów,

 

3/ podpisywanie delegacji,

 

4/ wypłata ekwiwalentu,

 

5/ przyznawanie nagrody jubileuszowej,

 

6/ dodatkowe wynagrodzenie roczne,

 

7/ zawieranie umowy dot. zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodu prywatnego.

 

      § 2. Traci moc uchwała Nr XXXIV/279/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie ustalenia podmiotu właściwego w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 27.03.2007, ostatnia aktualizacja: 19.04.2007, odsłon: 440

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8133561
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved