Uchwała Nr V/48/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 22 lutego 2019 r.
 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. Nr 370/2, 370/3, 370/4, położonych w obrębie Lubajny
 gmina Ostróda
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. Nr 370/2, 370/3, 370/4, położonych w obrębie Lubajny, gmina Ostróda.
 
     § 2. 1. Teren opracowania obejmuje działki ew. Nr 370/2, 370/3, 370/4, położone w obrębie i miejscowości Lubajny, gmina Ostróda.
 
     2. Granice opracowania planu przedstawia załącznik w skali 1:1000, stanowiący integralną część niniejszej uchwały.
 
     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Załącznik do uchwały Nr V/48/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 lutego 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 28.02.2019
Osoba przekazująca: Ewelina Ignaczewska

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 01.03.2019, ostatnia aktualizacja: 01.03.2019, odsłon: 386


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13305060
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości