Uchwała Nr V/47/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 22 lutego 2019 r.
 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działek położonych w obrębie Lubajny gmina Ostróda
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1, ust. 3 i ust. 3a w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Przystępuje się do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda” przyjętego uchwałą Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda.
 
     § 2. 1. Zmiana studium obejmuje swym zasięgiem obszar działek ew. Nr 370/2, 370/3, 370/4 położonych w obrębie Lubajny, gmina Ostróda.
 
     2. Obszar objęty zmianą studium stanowi załącznik do uchwały.
 
     § 3. Zakres zmiany w studium obejmuje problematykę wynikającą z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
     § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Załącznik do uchwały nr V/47/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 lutego 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 28.02.2019
Osoba przekazująca: Ewelina Ignaczewska

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 01.03.2019, ostatnia aktualizacja: 01.03.2019, odsłon: 459


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14565869
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości