Uchwała Nr V/30/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 lutego 2007r.

 

w sprawie: ustalenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę.

 

      Na podstawie art. 14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty / Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz.2572 z późn. zm./ - Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1.1. Podstawy programowe wychowania przedszkolnego są realizowane w przedszkolach bezpłatnie przez 5 godzin dziennie.

 

      2. Świadczenia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze wykraczające poza podstawy programowe są odpłatne.

 

      § 2.1. Opłatę za świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 ustala się na kwotę 60 zł miesięcznie.

 

      2. Nie pobiera się opłaty określonej w ust.1 w przypadku, gdy dziecko uczęszcza do przedszkola przez 5 godzin dziennie i nie korzysta z posiłków.

 

      3. Opłatę w wysokości 70 % kwoty określonej w ust. 1 pobiera się w przypadku, gdy dziecko uczęszcza do przedszkola przez 5 godzin dziennie i korzysta z dwóch posiłków.

 

      4. Opłatę w wysokości 50% kwoty określonej w ust.1 pobiera się w przypadku, gdy dziecko uczęszcza do przedszkola przez 5 godzin dziennie i korzysta z jednego posiłku.

 

      § 3. Opłatę za wyżywienie określają dyrektorzy przedszkoli w porozumieniu z rodzicami lub opiekunami dzieci.

 

      § 4.1. Rodzice lub opiekunowie dziecka uiszczają wymienioną w § 2 kwotę przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola bez względu na przerwę spowodowaną chorobą lub inną przyczyną uniemożliwiającą pobyt dziecka w przedszkolu.

 

      2. Zwalnia się rodziców lub opiekunów z opłaty określonej w § 2, gdy dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres dłuższy niż 1 miesiąc.

 

      § 5. Traci moc uchwała Nr XXXVI/257/97 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 27 listopada 1997r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę zmieniona uchwałą Nr XVI/153/99 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 21 grudnia 1999r i uchwałą Nr XXVIII/225/00 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 30 listopada 2000r.

 

      § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

      § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 marca 2007r. i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ostróda

Jerzy Skolmowski

Sporządził/a: Janina Roman
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 16.03.2007, ostatnia aktualizacja: 16.03.2007, odsłon: 401

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7943143
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved