Uchwała Nr V/27/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 lutego 2007r.

 

w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”.

 

      Na podstawie art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. Przyjmuje się zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” wprowadzone uchwałą Nr II/8/07 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”, stanowiącą załącznik do uchwały.

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ostróda

Jerzy Skolmowski

 

 

 

Załącznik do uchwały

Nr V/27/2007

Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 lutego 2007 r.

 

Uchwała Nr II/8/07

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko"

z dnia 30 stycznia 2007r.

 

w sprawie zmian Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko"

 

      Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz § 12 ust. 2 pkt 13 Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” (Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego z 1995r Nr 31, poz. 332 z późniejszymi zmianami) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

 

      § 1. Uchwala się zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko" polegające na wprowadzeniu następujących zmian:

 

   1/ w § 1 w ust. 4 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

 

   ,,3) Miasto Lubawa"

 

   2/ w § 30

 

   a) skreśla się pkt 3,

 

   b) skreśla się pkt 8.

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin

Jan Nosewicz

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 16.03.2007, ostatnia aktualizacja: 16.03.2007, odsłon: 400

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7972682
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved