Uchwała Nr V/23/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 lutego 2007 r.

 

w sprawie: poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia.

 

      Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969; Dz.U. z 2005r. Nr 143, poz.1199; Dz.U. z 2006 Nr 191, poz.1412)  art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz.1682, Dz. U. z 2002r. Nr 216, poz.1826, Dz.U. z 2005r. Nr 164, poz.1365; Dz.U. z 2005r. Nr 179, poz.1484; Dz.U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199 ), art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844; Dz.U. z 2005r. Nr 143, poz.1199; M.P. z 2006r. Nr 72, poz. 721; M.P. z 2006r. Nr 75, poz.758; Dz.U. z 2006r. Nr 220, poz.1601; Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz.1635) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60; Dz.U. z 2005r. Nr 86, poz. 732; Dz.U. z 2005r. Nr 85, poz. 727; Dz.U. z 2004r. Nr 93, poz. 894; Dz.U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199; M.P. z 2005r. Nr 49, poz. 671; M.P. z 2005r. Nr 49, poz. 672; Dz.U. z 2006r. Nr 66, poz.470; Dz.U. z 2006r. Nr 104, poz. 708;  M.P. z 2006r. Nr 57, poz. 609; M.P.z 2006 Nr 57, poz. 610; Dz.U. z 2005r. Nr 143, poz.1199; Dz.U. z 2006r. Nr 217, poz.1590; Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz.1635) - Rada   Gminy  uchwala, co  następuje:

 

      § 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów w miejscowościach wchodzących w skład danego sołectwa, z wyjątkiem miejscowości wchodzących w skład Sołectwa:

 

      1. Gierłoż, w którym na inkasenta wyznacza się Panią Helenę Skolmowską, zam. Gierłoż 11/1;

 

      2. Grabin, w którym na inkasenta wyznacza się Pana  Macieja Freigin, zam. Grabinek 21;

 

      3. Kątno, w którym na inkasenta wyznacza się Panią Sabinę Filipek, zam. Kątno 15;

 

      4. Ostrowin, w którym na inkasenta wyznacza się Pana Andrzeja Romana Góreckiego, zam. Ostrowin 51;

 

      5. Pietrzwałd, w którym na inkasenta wyznacza się Panią Beatę Ewę Chorzelewską-Szajdek, zam. Pietrzwałd 51;

 

      6. Smykówko, w którym na inkasenta wyznacza się Panią Jolantę Szczecińską, zam. Smykówko 15/2;

 

      7. Zwierzewo, w którym na inkasenta wyznacza się Panią Elżbietę Glinicką, zam. Zwierzewo 45a;

 

      8. Klonowo, w którym na inkasenta wyznacza się Pana  Henryka Markowskiego, zam. Klonowo 6/4.

 

      § 2. Ustala się, że terminem płatności dla inkasentów są dwa dni następujące po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego,  wpłata podatku powinna nastąpić.

 

      § 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 6% od zainkasowanych osobiście należności określonych w  § 1.

 

      § 4. Traci moc Uchwała Nr LII/203/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia.

 

      § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ostróda

Jerzy Skolmowski

Sporządził/a: Grażyna Car
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 16.03.2007, ostatnia aktualizacja: 16.03.2007, odsłon: 442

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8133714
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved