Uchwała Nr V/20/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 lutego 2007 r.

 

w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Ostrowin.

 

      Na podstawie art. 18 , ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. / art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm./ Rada Gminy  u c h w a l a co następuje:

 

      § 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Ostrowin.

 

      § 2.1. Teren opracowania obejmuje część obrębu Ostrowin.

 

      2. Granice opracowania planu przedstawiają:

 

   a/ załącznik Nr 1 w skali 1: 3000

 

   b/ załącznik Nr 2 w skali 1: 25000

 

stanowiące integralną część niniejszej uchwały.

 

      § 3. Traci moc uchwała Nr LVI/218/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Ostrowin.

 

      § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

      § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ostróda

Jerzy Skolmowski

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 16.03.2007, ostatnia aktualizacja: 16.03.2007, odsłon: 359

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7411312
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved