Uchwała Nr LVIII/370/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 14 listopada 2014r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ostróda a Gminą Miejską Ostróda w sprawie powierzenia zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
 
       Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:  
 
   § 1. Rada Gminy Ostróda wyraża zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ostróda a Gminą Miejską Ostróda w sprawie powierzenia w 2015 roku Gminie Miejskiej Ostróda realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
          
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda, upoważniając go  do ustalenia treści porozumienia określonego w § 1, w tym udziału Gminy Ostróda w kosztach realizacji powierzonego zadania oraz do podpisania wszelkich zmian, których konieczność wprowadzenia powstanie w trakcie obowiązywania zawartego porozumienia.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Andrzej Wiczkowski
 
Data przekazania do publikacji: 19.11.2014r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 19.11.2014, ostatnia aktualizacja: 19.11.2014, odsłon: 531

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10290370
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved