Uchwała Nr LVIII/232/06

Rady Gminy Ostróda

z dnia 4 sierpnia 2006r.

 

w sprawie uchwalenia planów gospodarczych

 

 

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Gminy, uchwala co następuje:

 

      § 1. Uchwala się do realizacji, ustalone przez Zebrania Wiejskie, Plany Rozwoju Miejscowości: 1.Kraplewo, 2.Kątno, stanowiące załączniki od 1 do 2 do niniejszej uchwały, a w szczególności zawartą w dokumencie misję, wybrany wariant rozwoju miejscowości oraz hierarchizację realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

 

Roman Nowakowski

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/232/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 4 sierpnia 2006r. Plan rozwoju miejscowości Kraplewo.

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/232/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 4 sierpnia 2006r. Plan rozwoju miejscowości Kątno.

Sporządził/a: Marta Romanowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 17.08.2006, ostatnia aktualizacja: 18.03.2007, odsłon: 893


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584513
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości