Uchwała Nr LVII/229/06

Rady Gminy Ostróda

z dnia 29 czerwca 2006r.

 

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.

 

 

      Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

      § 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXI/106/04 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 maja 2004r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2004r. Nr 92, poz. 1126) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

      1. W Ośrodku pracownicy zatrudnieni są na następujących stanowiskach:

 

   a) Dyrektor Ośrodka,

 

   b) Kierownik działu świadczeń,

 

   c) Główna księgowa,

 

   d) starszy specjalista pracy socjalnej,

 

   e) specjalista pracy socjalnej,

 

   f) starszy pracownik socjalny,

 

   g) pracownik socjalny,

 

   h) aspirant pracy socjalnej,

 

   i) starszy inspektor,

 

   j) inspektor,

 

   k) referent,

 

   l) kasjer.”

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Danuta Niemanowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 12.07.2006, ostatnia aktualizacja: 12.07.2006, odsłon: 878


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584683
odsłon strony

Aktualnie mamy
45 gości