Uchwała Nr LVI/212/06

Rady Gminy Ostróda

z dnia 30 maja 2006r.

 

w sprawie nieuwzględnienia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębów: Kajkowo, Górka i Lipowiec.

 

      Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) Rada Gminy uchwala:

 

      § 1. Postanawia się w całości nie uwzględnić uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębów: Kajkowo, Górka i Lipowiec.

 

      § 2. 1. Lista uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębów: Kajkowo, Górka i Lipowiec stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

 

      2. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

 

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

 

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LVI/212/06

Rady Gminy Ostróda

z dnia 30 maja 2006r.

 

Lista uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębów: Kajkowo, Górka i Lipowiec w trybie przepisów art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087).

 

 

Lp.

Wnoszący uwagi

Przedmiot wniesionej uwagi

Stanowisko Wójta Gminy Ostróda w sprawie wniesionej uwagi

Instytucja

adres

1.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie

10-089 Olsztyn

Ul. Warszawska 89

pismo GDDiK w Olsztynie z dnia 07.02.2006 r. znak: GDDiK O/OL-3B/412/130.4/2004

w załączeniu

nie uwzględnić

 

 

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LVI/212/06

Rady Gminy w Ostródzie

z dnia 30 maja 2006r

 

Uzasadnienie do uchwały

 

      1. Wnoszący uwagę do projektu planu:

 

   a) nie wyraża zgody na lokalizację terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w strefie, gdzie będą „zdaniem Oddziału” przekroczone dopuszczalne normy hałasu określone art. 113 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska,

 

   b) stwierdza, że lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jest niezgodna z art. 5 ust. 1 pkt. 1 e) ustawy Prawo budowlane,

 

   c) powyższa sytuacja wymaga wg GDDKiA Oddział w Olsztynie, prewencyjnego odsuwania nieprzekraczalnych linii zabudowy od przedmiotowej drogi krajowej na odległość wynikającą z wykonanych dla GDDKiA Oddział w Olsztynie „wielu Raportów o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko”.

 

      2. Rozpatrując wniesioną do zmiany planu w/w uwagę Rada Gminy Ostróda stwierdza, co następuje:

 

   a) organem właściwym do wykonywania przepisów prawa ochrony środowiska w sprawie jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski a nie Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,

 

   b) organem właściwym do wykonywania przepisów prawa budowlanego w sprawie jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski a nie Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,

 

   c) instytucja prawna sporządzania przywołanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie „wielu Raportów o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko” jest regulowana właściwymi przepisami prawa ochrony środowiska i nie występuje w procedurze sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego regulowanej właściwymi przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

 

   d) organ błędnie interpretuje przepisy art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych jako swoje uprawnienie do regulowania odległości zabudowy od drogi krajowej wobec właścicieli nieruchomości. Tymczasem norma przepisów art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych określa wyłącznie ograniczenie wykonywania prawa własności nie-ruchomości przez właściciela, nie powodujące konieczności wypłaty odszkodowania na jego rzecz ze strony władzy publicznej z tytułu planowanej inwestycji drogowej. Natomiast każde żądanie powiększenia odległości lokalizowania zabudowy od w/w inwestycji wymaga właściwego materialnie i prawnie uzasadnienia naruszenia ograniczenia wykonywania prawa własności nieruchomości oraz ustalenia z tego tytułu słusznego odszkodowania ze strony władzy publicznej. Nie ma zatem w polskim systemie prawno-ustrojowym czegoś takiego jak ograniczenie wykonywania prawa własności nieruchomości z tytułu inwestycji celu publicznego bez odszkodowania.

 

      3. Zważywszy w sprawie stan faktyczny i prawny Rada Gminy Ostróda stwierdza, że przedmiotowy projekt planu:

 

   a) nie narusza interesu prawnego ani uprawnień wnoszącego uwagę,

 

   b) jest zgodny z obowiązującymi przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z przepisami o drogach publicznych i o ochronie środowiska. Natomiast stanowisko zawarte we wniesionej uwadze przekracza ustawowe właściwości organu ją wnoszącego i narusza obowiązujące przepisy prawne.

 

      4. W tym stanie rzeczy Rada Gminy Ostróda postanowiła nie uwzględnić treści uwagi.

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.06.2006, ostatnia aktualizacja: 13.06.2006, odsłon: 873


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13725398
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości