Uchwała Nr LV/270/10

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 października 2010r.

 

w sprawie odstąpienia od obowiązku wpłaty i pozostawienia nadwyżki środków obrotowych w dyspozycji Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie.

 

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Postanawia się odstąpić od obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Ostróda i pozostawić w dyspozycji Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie nadwyżkę środków obrotowych za rok sprawozdawczy 2010, ustaloną na dzień 31 grudnia 2010r.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.11.2010, ostatnia aktualizacja: 02.11.2010, odsłon: 785


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13745609
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości