Uchwała Nr LIV/265/10

Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 września 2010 r.

 

w sprawie realizacji przez Gminę Ostróda partnerskiego projektu „Sukces w nauce szansą na lepsze jutro - projekt wsparcia edukacyjnego uczniów Szkół Podstawowych w Gminie Ostróda”.

 

      Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 28a ust 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) - Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1. Gmina Ostróda potwierdza udział w realizacji projektu jako partner, do projektu „Sukces w nauce szansą na lepsze jutro - projekt wsparcia edukacyjnego uczniów Szkół Podstawowych w Gminie Ostróda”, realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwanego dalej „Projektem”.

 

      § 2.1. Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Edukacji i Rozwoju Gminy Ostróda - jako liderem.

 

      2. Szczegółowe zasady współdziałania przy realizacji projektu i zarządzania projektem, zadania partnerów określa umowa partnerska zawarta pomiędzy partnerami projektu.

 

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Andrzej Pęziński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 01.10.2010, ostatnia aktualizacja: 01.10.2010, odsłon: 817


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13715109
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości