Uchwała Nr LIII/262/10
Rady Gminy Ostróda

z dnia 30 sierpnia 2010 r.

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy Ostróda uchwala co następuje: 

§ 1. 1)Ustala się stawki minimalne do wydzierżawienia nieruchomości komunalnych: 

1. za m2 powierzchni użytkowej w stosunku miesięcznym; 

a) budynku gospodarczego nie służącego do zaspokajania potrzeb mieszkalnych najemcy - 1,00 zł 

b) gruntu służącego do obsługi tych pomieszczeń - 0,20 zł 

2. za m2 powierzchni użytkowej przeznaczonej na działalność gospodarczą nieuciążliwą (szewstwo, krawiectwo, fryzjerstwo, itp.) oraz nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i garaże w stosunku miesięcznym: 

a) lokal - 1,50 zł 

b) grunt do obsługi tych lokali - 0,50 zł 

3. za m2 powierzchni użytkowej przeznaczonej na działalność handlową (sklepy, kioski, itp.) w stosunku miesięcznym: 

a) lokal - 4,00 zł 

b) grunt do obsługi tych lokali - 0,50 zł 

4. za m2 powierzchni na pozostałą działalność i cele publiczne (np. opieka zdrowotna, oświata, kultura, itp.) w stosunku miesięcznym: 

a) lokal - 1,50 zł 

b) grunt do obsługi tych lokali - 0,50 zł 

5. za m2 gruntu przeznaczonego do użytkowania rolniczego w stosunku rocznym: 

a) powierzchni do 10 000 m2 - 0,04 zł 

b) powierzchni powyżej 10 000 m2 - 0,02 zł 

6. za m2 gruntu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w stosunku miesięcznym: 

a) powierzchni do 1 000 m2 - 0,06 zł 

b) powierzchni od 1 000 m2 do 5 000 m2 - 0,08 zł 

c) powierzchni powyżej 5 000 m2 - 0,10 zł 

7. za m2 gruntu przeznaczonego na inne cele (np. drogi, itp.) w stosunku miesięcznym: 

a) powierzchni do 1 000 m2 - 0,01 zł 

b) powierzchni od 1 000 m2 do 5 000 m2 - 0,02 zł 

c) powierzchni powyżej 5 000 m2 - 0,03 zł 

2)Upoważnia się Wójta Gminy do każdorazowego ustalenia stawki czynszu w przypadku bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości na okres nie przekraczający 3 miesięcy. 

3)Do powyższych stawek czynszu dolicza się podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVI/112/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda 


Roman Nowakowski

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 02.09.2010, ostatnia aktualizacja: 08.09.2010, odsłon: 1 002


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14565788
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości