Uchwała Nr LII /199/06

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 lutego 2006r.

 

w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w gminie Ostróda na 2006 rok

 

      Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 26 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 1484) Rada Gminy Ostróda u c h w a l a co następuje:

 

      § 1. Uchwala się na 2006 rok Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

Załącznik

do Uchwały Nr LII/199/06

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 lutego 2006r.

  

GMINNY PROGRAM

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

NA 2006 ROK

 

  

WSTĘP

 

Zadania dla samorządu terytorialnego w zakresie obowiązku przeciwdziałania narkomanii, rozwiązywania problemów wynikających z używania narkotyków oraz profilaktyki w tym zakresie zostały określone przez ustawodawcę w art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 1484) oraz w projekcie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 - 2010.

 

 

Celem zadań określanych przez ustawę i projekt programu są:

 

- określenie aktualnie występującego rozmiaru problemu związanego z używaniem narkotyków,

- określenie zasobów niezbędnych do rozwiązywania istniejących problemów związanych z używaniem narkotyków,

- zapobieganie powstawaniu nowych problemów spowodowanych używaniem narkotyków,

- zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożeń, jakie niesie używanie środków chemicznych zmieniających świadomość,

- prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu uzależnień skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych,

 

ZADANIA WŁASNE GMINY

 

Zadanie I

 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.

 

Udzielanie pomocy psychologicznej w formie konsultacji, diagnoz, wsparcia, edukacji i informacji osobom używającym narkotyków.

 

W przypadku wystąpienia potrzeby udzielenia w/w formy pomocy zlecenie psychologowi prowadzenia dyżurów w Gminnym Centrum Rozwiązywania Problemów w Ostródzie.

 

Odpowiedzialny za realizację:

 

- Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

Zadanie II

 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.

 

Rozszerzenie zakresu działania Gminnego Centrum Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie o sprawy dotyczące problemów narkotykowych poprzez udzielanie informacji, porady prawne, edukację oraz pierwsza interwencję psychologiczną.

 

W przypadku wystąpienia potrzeby udzielenia w/w formy pomocy zlecenie psychologowi prowadzenia dyżurów w Gminnym Centrum Rozwiązywania Problemów w Ostródzie, i ewentualne utworzenie grupy wsparcia dla członków rodzin, którzy pod kierunkiem psychologa uczyć się będą radzenia z uzależnieniem dzieci.

 

Odpowiedzialny za realizację:

 

- Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Zadanie III

 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

 

Prowadzenie edukacyjnej działalności w zakresie problematyki narkotykowej w formie warsztatów psychoedukacyjnych dla rad pedagogicznych, rodziców oraz uczniów czterech gimnazjów gminnych.

 

Przeprowadzenie anonimowej ankiety sondażowej na temat narkotyków zażywanych przez młodzież szkolną.

 

Opracowanie diagnozy problemów narkotykowych na terenie gminy Ostróda.

 

Odpowiedzialny za realizację:

 

- Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

 

                                                             Zadanie IV

 

Wspieranie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

 

Wspieranie zdobywania odpowiednich kwalifikacji osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Ostróda.

Tworzenie procedur współpracy służb i instytucji oraz organizowanie spotkań sprzyjających zawiązywaniu lokalnej koalicji przeciw narkomanii.

 

Odpowiedzialny za realizację:

 

- Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Zadanie V

 

Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

 

Zajęcia informacyjno-edukacyjne oraz wsparcie psychologiczne dotyczące rozwiązywania bieżących problemów życiowych.

 

Działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

 

Intensyfikacja pracy socjalnej i zawieranie kontraktów.

 

Odpowiedzialny za realizację:

 

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.

 

ROZWIĄZANIA NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZADAŃ

 

 

Funduszami niezbędnymi do realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są:

 

a) środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2006 rok wpisane w:

 

dział 851                                          ochrona zdrowia

 

rozdział 85153                                  przeciwdziałanie narkomanii

 

- po stronie wydatków:                                                               5.000,00zł

 

w tym:

 

§ 4300                                             zakup usług pozostałych     5.000,00zł

 

 

b) środki finansowe na realizację zadania V będące w dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

 

data publikacji: 07.03.2006, ostatnia aktualizacja: 07.03.2006, odsłon: 826


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584717
odsłon strony

Aktualnie mamy
42 gości