Uchwała Nr IX/60/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 29 sierpnia 2007r.

 

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników.

 

     Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się Zespół, który przedstawi na sesji Rady Gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników, w szczególności w zakresie spełnienia przez kandydatów wymogów określonych w ustawie, w następującym składzie:

 

 1) Klimecki Tomasz - Członek Rady Gminy

 

 2) Ryszarda Sadowska - Członek Rady Gminy

 

 3) Andrzej Wiczkowski - Członek Rady Gminy

 

§ 2. Opinia, o której mowa w § 1, powinna zostać opracowana i być gotowa do przedstawienia Radzie Gminy nie później jak do 30 września 2007 r.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.09.2007, ostatnia aktualizacja: 06.09.2007, odsłon: 413

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7972609
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved