Uchwała Nr IX/58/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 29 sierpnia 2007r.

 

w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych logopedów i pedagogów szkolnych oraz ustalenia zniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych.

 

Na podstawie art. 42 ust. 7, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) po uzyskaniu opinii Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

       § 1. 1. Tygodniowy wymiar godzin dydaktycznych logopedów i pedagogów szkolnych wynosi 20 godzin.

 

 2. Nauczycielowi pełniącemu stanowisko kierownicze, ustala się rozmiar zniżki godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych według następujących zasad:

 

Lp.

Stanowisko - typ szkoły

Liczba oddziałów

Tygodniowy wymiar zniżki godzin

1.

Dyrektor Szkoły Podstawowej

od 1 - 2 oddz.

od 3 - 5 oddz.

od 6 i więcej oddz.

4 godz.

6 godz.

13 godz.

2.

Dyrektor Przedszkola

od 1 i więcej oddz.

8 godz.

3.

Dyrektor Gimnazjum

od 1 i więcej oddz.

15 godz.

4.

Dyrektor Zespołu

od 1 i więcej

16 godz.

5.

Wicedyrektor szkoły każdego typu

od 8 - 16 oddz.

od 17 i więcej oddz.

12 godz.

14 godz.

6.

Kierownik świetlicy szkolnej z dożywianiem

od 12 i więcej oddz.

6 godz.

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVIII/173/00 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego pensum godzin dydaktycznych dyrektorów placówek oświatowych i pedagogów szkolnych zmieniona uchwałą Nr XXXIV/282/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001r.

                  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września 2007 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.09.2007, ostatnia aktualizacja: 06.09.2007, odsłon: 443

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8133721
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved