Uchwała Nr IX/40/11
Rady Gminy Ostróda

z dnia 3 czerwca 2011 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Ostróda. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty / Dz.U. z 2004r.Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami/ - Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Ostróda w zakresie podstawy programowej są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. 

§ 2. Ustala się odpłatność za świadczenia przedszkola wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, obejmującą koszty następujących zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz edukacyjnych: 

1)gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka, 

2)gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania i wiedzę o otaczającym świecie, 

3)zajęcia rozwijające plastyczne, muzyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, 

4)gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka, 

5)zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka, 

6)zajęcia terapeutyczne / w tym terapia pedagogiczna i logopedyczna/. 

§ 3. Opłatę za świadczenia, o których mowa w § 2 ustala się w wysokości 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, z zaokrągleniem do pełnych złotych - miesięcznie na jedno dziecko. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr V/30/07 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2011r. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda 


Andrzej Wiczkowski

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.06.2011, ostatnia aktualizacja: 07.06.2011, odsłon: 950

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
5919118
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved