Uchwała Nr IV/37/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 18 stycznia 2019 r.
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu.
 
    Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
    § 1. Udziela się z budżetu Gminy Ostróda pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1230N Warlity Wielkie – Ostróda – Lubajny – Stare Jabłonki – Mańki”.
 
    § 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ostróda na rok 2019 w wysokości 250.000,00 zł brutto (słownie złotych brutto: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100).
 
    § 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Ostróda a Powiatem Ostródzkim.
 
    § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
    § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 23.01.2019
Osoba przekazująca: Piotr Rećko

Sporządził/a: Piotr Rećko
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 23.01.2019, ostatnia aktualizacja: 23.01.2019, odsłon: 370


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13307702
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości