Uchwała Nr III/30/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 grudnia 2018 r.
 
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
 
    Na podstawie art. 263 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. ) – Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
    § 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz określa ostateczne terminy dokonania wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
    § 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 , w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków majątkowych , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
    § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
    § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 Załącznik Nr 1
 do Uchwały Nr III/30/2018
 Rady Gminy Ostróda
 z dnia 21.12.2018r.
 
Wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
 
 
Lp.
Dz.
Rozdz.
Wyszczególnienie
Kwota
Termin realizacji
1
2
3
4
5
6
1
010
01010
Dokumentacja projektowa w zakresie rozbudowy kanalizacji w Samborowie, Lubajnach oraz budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Durągu wg umowy Nr IRL.7011.21.2016 wraz z aneksami
36.500,00
30.06.2019
2
700
70005
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w obrębie Szyldak oraz Ostrowin gmina Ostróda wg umowy
Nr RGP.6830.2.2016
wraz z aneksem
14.000,00
30.06.2019
3
710
71004
Dokończenie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do umów:
Nr RGP.6722.5.2015
Nr RGP.6722.2.2016
Nr RGP.6722.4.2016
Nr RGP.6722.9.2016
wraz z aneksami
69.450,00
30.06.2019
 
 
 
Razem
119.950,00
 
 
 
 
 
 
 Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/30/2018 Rady Gminy Ostróda
z dnia 21.12.2018 r.
 
Plan finansowy wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
 
Dz.
Rozdz.
Wyszczególnienie
Plan wydatków
Ogółem
z tego wydatki majątkowe
1
2
4
5
6
010
 
Rolnictwo i łowiectwo
36.500,00
36.500,00
 
01010
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
36.500,00
36.500,00
700
 
Gospodarka mieszkaniowa
14.000,00
 
 
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
14.000,00
 
710
 
Działalność usługowa
69.450,00
 
 
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
69.450,00
 
 
 
 
119.950,00
36.500,00

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 28.12.2018
Osoba przekazująca: Barbara Bigaj

Sporządził/a: Barbara Bigaj
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 28.12.2018, ostatnia aktualizacja: 28.12.2018, odsłon: 608


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13755250
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości