Uchwała Nr III/21/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 grudnia 2018 r.
 
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
 
Na podstawie § 137 ust. 2 Statutu Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/228/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r., poz. 2417 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
 § 1. Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 

 
Załącznik do Uchwały Nr III/21/2018
Rady Gminy Ostróda
 z dnia 21 grudnia 2018 r.
 
Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
 
 
Lp.
 
Tematyka
 
Termin
 
Sprawozdawcy
i uczestnicy
 
1.
Kontrola funkcjonowania OSP na terenie gminy Ostróda.
luty
Referat GK
2.
Wyrywkowa kontrola prac remontowo budowlanych zlecanych do realizacji przez Urząd Gminy Ostróda w 2018 roku.
marzec
Referat IRL
Referat GK
3.
1.Kontrola zimowego utrzymania dróg.
2. Kontrola kosztów poniesionych na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych przez pracowników Urzędu Gminy.
kwiecień
Referat IRL
 Referat OSO
4.
Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r. i wystąpienie
z wnioskiem w sprawie absolutorium.
maj
Skarbnik Gminy
5.
Kontrola zawartych umów z firmami zewnętrznymi w roku 2018.
czerwiec
Referat IRL
Referat GK
6.
1.Kontrola projektów realizowanych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2. Kontrole zlecone przez Radę Gminy.
październik
Stanowisko ds. Promocji
 
 
Preliminarz wydatków związanych z przeprowadzeniem kontroli.
 
Planuje się 6 posiedzeń Komisji
w okresie od stycznia do października 2019 r.
 
    Przewodniczący i członkowie Komisji pobierają zryczałtowane diety miesięczne rekompensujące koszty i utracone dochody w związku z pracą w Radzie Gminy.
    Wysokość diet:
    1. Przewodniczący Komisji - 57 % półtorakrotności kwoty bazowej - 1.530,00zł
 
    2. Wiceprzewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy - 49 % półtorakrotności kwoty bazowej - 1.315,00zł
 
    3. Członkowie Komisji - 45% półtorakrotności kwoty bazowej 1.208,00zł
 
    Planowanych jest, w ramach prac komisji 3 wyjazdy w teren samochodem służbowym.
    Koszt ich wyniesie:
    3 x 80 km (planowana długość wyjazdu) x 0,8358 (koszt paliwa i amortyzacja 1 km) = ok. 200 złotych.
 
 
 
 

 

Data przekazania do publikacji: 28.12.2018
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 28.12.2018, ostatnia aktualizacja: 28.12.2018, odsłon: 499


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13719381
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości