Uchwała Nr II/6/06

Rady Gminy Ostróda

z dnia 6 grudnia 2006r.

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007r.

 

      Na podstawie § 147 ust. 1 Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2002r. Nr  149, poz. 2046) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2007r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

 

Załącznik do Uchwały

Nr II/6/06

Rady Gminy Ostróda

z dnia 6 grudnia 2006r.

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok

 

Lp.

Tematyka

Termin

Sprawozdawcy

i uczestnicy

1.

Zapoznanie się z regulaminem komisji i opracowanie planu pracy na rok 2007

m-c grudzień 2006

Sekretarz Gminy

2.

Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006r. i wystąpienie z wnioskiem w sprawie absolutorium

m-c luty

m-c marzec

(2 posiedzenia)

Skarbnik Gminy

3.

Kontrola realizacji wdrożenia przepisów z zakresu dostępu do informacji publicznej i zabezpieczenia informacji

m-c kwiecień

(2 posiedzenia)

Informatyk, Inspektor d/s redakcji BIP-u Inspektor d/s Kadr, Inspektor GCR

4.

Kontrola realizacji zadań z zakresu utrzymania zimowych dróg w sezonie 2006/2007

m-c maj

Kierownik Ref. IGK

5.

Stan realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenie gminy

m-c czerwiec

Kierownik Ref. IGK

6.

Kontrola organizacji dowozu dzieci  do placówek oświatowych

m-c wrzesień

Kierownik Ref. Oś.K.S

7.

Kontrola wykorzystania środków finansowych przez gminne placówki kultury

m-c październik

Dyrektor GBP, GOK

8.

Kontrole zlecone przez Radę Gminy

m-c listopad,

m-c grudzień

( 3 posiedzenia)

wskazani przez

Radę Gminy

 

 

Preliminarz wydatków związanych z przeprowadzeniem kontroli.

 

Planuje się 12 posiedzeń Komisji  w okresie od stycznia do grudnia 2007r.

 

Przewodniczący i członkowie Komisji pobierają zryczałtowane diety miesięczne rekompensujące koszty i utracone dochody w związku z pracą w Radzie Gminy. Wysokość diet:

 

1. Przewodniczący Komisji - 66% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

2. Członkowie Komisji - 52,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Planowanych jest, w ramach prac Komisji, 6 wyjazdów w teren samochodem służbowym. Koszt ich wyniesie:

 

6 x 50 km (planowana długość wyjazdu) x 0,4 PLN (koszt paliwa i amortyzacja 1 km)= 120 PLN

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.12.2006, ostatnia aktualizacja: 08.12.2006, odsłon: 855


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584812
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości