Uchwała Nr II/4/06

Rady Gminy Ostróda

z dnia 6 grudnia 2006r.

 

w sprawie ustalenia składów liczbowych stałych komisji problemowych Rady Gminy.

 

      Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz § 50 ust. 1 Statutu Gminy Ostróda stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/373/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 października 2002r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 19 listopada 2002r. Nr 149, poz. 2046)- Rada Gminy w Ostródzie uchwala co następuje:

 

      § 1. Ustala się następujące składy liczbowe stałych komisji problemowych Rady Gminy:

 

   1) Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Obywatelskich - w liczbie od 5 do 8 osób,

 

   2) Komisja Ładu Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - w liczbie od 5 do 8 osób,

 

   3) Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych - w liczbie od 5 do 8 osób.

 

      § 2. Traci moc uchwała Nr III/10/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia składów liczbowych stałych komisji problemowych Rady Gminy.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.12.2006, ostatnia aktualizacja: 08.12.2006, odsłon: 876


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584742
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości