Uchwała Nr II/13/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 30 listopada 2018 r.
 
w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Ostróda zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
 
    Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
    § 1. Gmina Ostróda w drodze porozumienia międzygminnego powierza Gminie Miejskiej Ostróda w 2019 roku realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
 
    § 2. Realizacja zadania odbywać się będzie na zasadach ustalonych w porozumieniu zawartym pomiędzy Wójtem Gminy Ostróda a Burmistrzem Miasta Ostróda.
 
    § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
    § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 06.12.2018
Osoba przekazująca: Piotr Rećko

Sporządził/a: Piotr Rećko
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 06.12.2018, ostatnia aktualizacja: 06.12.2018, odsłon: 468


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13755225
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości