Uchwała Nr II/10/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 30 listopada 2018 r.
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do tworzącej się Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej
 
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 563), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
 
    § 1. W uchwale Nr XXXIII/160/05 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do tworzącej się Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, § 2 otrzymuje brzmienie:
 
    „§ 2. Na przedstawiciela Gminy Wiejskiej Ostróda do reprezentowania w Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej wybiera się Anetę Janowicz.”
 
 
    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 04.12.2018
Osoba przekazująca: Kamila Małachowska

Sporządził/a: Aneta Janowicz
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 04.12.2018, ostatnia aktualizacja: 04.12.2018, odsłon: 449


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13719170
odsłon strony

Aktualnie mamy
7 gości