Uchwała Nr 840/2003

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

z dnia 29 grudnia 2003 r.

 

      Na podstawie art. 13 pkt 3, w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 55, póz. 577, z późn.zm.), skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

 

      1. Mieczysław Czirson - przewodniczący składu;

 

      2. Zofia Baczyńska - członek składu;

 

      3. Bogumił Pliszka -członek składu.

 

opiniuje pozytywnie - projekt budżetu Gminy Ostróda na rok 2004 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

 

UZASADNIENIE

 

      Wójt Gminy Ostróda zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 142, póz. 1591, z późn.zm.) uchwalił v dniu 12 grudnia 2003 r. projekt budżetu na 2004 r. i przedłożył go Radzie Gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

 

      Zarządzeniem Nr 121/03 z dnia 12 grudnia 2003 r. przyjęto projekt budżetu na 2004 r., w którym ustalono:

 

      1. Dochody ogółem w wysokości: 22.004.992,- zł


w tym:

 

   dochody własne 11.101.970,- zł

 

   - subwencje 9.463.076,- zł

 

   - dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zdania zlecone 1.439.946,- zł

 

      2. Wydatki ogółem w wysokości 22.804.992,- zł


w tym:

 

   -  wydatki majątkowe 3.453.280,- zł

 

      Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest pożyczka w kwocie 800.000,- zł.

 

      W projekcie budżetu utworzono rezerwę ogólną na kwotę 46.496,- zł, co stanowi 0,2% planu wydatków budżetowych.

 

      Rezerwy celowej w projekcie budżetu nie utworzono.

 

      Projekt budżetu opracowano w następującej szczegółowości:

 

   a) dochody budżetowe wg źródeł ich pochodzenia i działów klasyfikacji budżetowej,

 

   b) wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

 

      Integralną częścią projektu budżetu jest projekt uchwały budżetowej na 2004 rok zawierający elementy wymagane przez art. 124 ustawy o finansach publicznych.

 

      Do projektu budżetu dołączono objaśnienia, w których w zakresie:

 

   - dochodów budżetowych - omówiono poszczególne źródła ich osiągnięcia oraz zasady, jakie przyjęto planując ich wysokość,

 

   - wydatków budżetowych wskazano, jakie podstawowe zadania bieżące i majątkowe zamierza Gmina realizować w 2003 r.

 

      Ponadto omówiono:

 

   - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi j.s.t,

 

   - wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi,

 

   - sytuację finansową Gminy.

 

      Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została na dzień 14 listopada 2003 r.

 

      Obejmuje ona:

 

   - wykaz gruntów i obiektów w ujęciu ilościowym i wartościowym, ze wskazaniem sposobu ich zagospodarowania,

 

   - część opisową omawiającą zmiany w stanie mienia na przestrzeni roku oraz zamierzenia na 2004 rok.

 

      W wyniku badania przedłożonych dokumentów skład orzekający wydał opinię jak w sentencji.

 

      Od niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

 

 

data publikacji: 25.04.2005, ostatnia aktualizacja: 25.04.2005, odsłon: 751


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12429871
odsłon strony

Aktualnie mamy
47 gości