UCHWAŁA Nr 133/2004

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

z dnia 18 lutego 2004 r.

 

w sprawie: prawidłowości załączonej do budżetu na 2004 r. prognozy kwoty długu Gminy Ostróda.

 

      Na podstawie art. 13 pkt 2, w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 55, póz. 577, z późn.zm.) oraz art. 115 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. (t.j. z 2003 r. Dz.U.Nr 15, póz. 148, z późn.zm.), skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

 

      1. Mieczysław Czirson - przewodniczący składu;

 

      2. Zofia Baczyńska - członek składu;

 

      3. Bogumił Pliszka - członek składu.

 

      opiniuje pozytywnie załączoną do budżetu na 2004 rok Gminę Ostróda prognozę kwoty długu.

 

Uzasadnienie

 

      Rada Gminy Ostróda na sesji w dniu 30 stycznia 2004r. podjęta uchwalę Nr XVII/82/04 w sprawie budżetu gminy na rok 2004. Powyższa uchwała wpłynęła do tutejszej Izby w dniu 09 lutego 2004r.

 

      Zgodnie z art. 115 ust. l pkt 2 ustawy o finansach publicznych do uchwały budżetowej załączono: „Prognozę kwoty długu".

 

      Prognozę opracowano na lata 2004 - 2008. W dokumencie tym odniesiono się do aktualnych tytułów składających się na dług publiczny, wymienionych w art. 10 ust. l ustawy o finansach publicznych.

 

      Załączona do budżetu Gminy Ostróda prognoza kwoty długu przedstawia się następująco:

 

 

L.p.

Wyszczególnienie

Przewidywany stan na koniec roku

2004

2005

2006

2007

1.

Łączna kwota długu

1.857.224

1.447.224

1.027.224

607.224

2.

Dochody ogółem

22.004.992

23.363.000

24.032.000

24.205.000

3.

Relacja długu do dochodów w %

8.44

6,19

4,27

2,51

      W analizowanym okresie łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie przekroczy 60% dochodów w tym roku budżetowym. Tym samym spełnione są wymogi zawarte w art. 114 ustawy o finansach publicznych.

       Dane liczbowe wykazane w prognozie kwoty długu są prawidłowo powiązane z budżetem na 2004 rok.

 

      Mając powyższe na uwadze skład orzekający wydał opinię jak w sentencji.

 

      Od niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

 

 

data publikacji: 22.04.2005, ostatnia aktualizacja: 22.04.2005, odsłon: 741


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12425631
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości